با کارشناسان ما تماس بگیرید ۰۲۱-۲۲۲۱۸۰۰۱

صورت جلسه هیئت مدیره

در قانون تجارت ارکان تصمیم‌گیری در شرکت‌ها بیان شده است. مطابق قانون تجارت، اختیار تصمیم‌گیری تا جایی که مخالف قانون نباشد، در اساسنامه شرکت مشخص می‌شود. به‌ جز مواردی که به ‌موجب قانون تجارت اتخاذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در حیطه صلاحیت مجامع عمومی صاحبان سهام است، هیئت ‌مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است.

برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نیمی از اعضا هیئت مدیره الزامی است. تصمیمات هیئت مدیره باید با اکثریت آرا حاضرین تصویب شود؛ مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری پیش‌بینی شده باشد. دعوت و ریاست جلسات هیات مدیره بر عهده رئیس هیات مدیره و در غیاب او،بر عهده نایب رئیس هیات مدیره می باشد.رسمیت جلسات با حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره حاصل می شود. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین می کند.ولی در هر حال عده ای از اعضای هیات مدیره که دست کم یک سوم اعضای هیات مدیره را تشکیل دهند،می توانند با ذکر دستور جلسه،هیات مدیره را دعوت نمایند.مشروط بر این که حداقل یک ماه از تاریخ تشکیل آخری حضور در جلسات هیئت مدیره «قائم به شخص» است. یعنی اعضا هیئت مدیره باید شخصا در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نمی‌توانند این اختیار را به وکیل خود تفویض کنند.ن جلسه هیات مدیره گذشته باشد.

تصمیمات و اقدامات هیئت ‌مدیره باید در حدود موضوع شرکت باشد که در اساسنامه به آن تصریح‌ شده است. برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تدوین‌شده و به امضا اکثریت مدیران حاضر در جلسه هیئت مدیره برسد.

در صورتجلسات هیئت‌ مدیره باید به نکات ذیل توجه ویژه داشت:

 • اختصاص شماره ترتیب به هر یک از صورتجلسات هیئت مدیره و درج آن در صورتجلسات.
 • تاریخ دقیق برگزاری جلسه هیات‌مدیره در صورتجلسه به روز، ماه و سال.
 • ساعت شروع و پایان جلسه هیات‌مدیره در صورتجلسه.
 • دستورات جلسه هیات‌مدیره به ترتیب اهمیت و اولویت.
 • قید نام و نام خانوادگی و مشخصات مدیران حاضر و مدیران غایب در صورتجلسه هیئت مدیره اجباری است.
 • ذکر خلاصه‌ای از مذاکرات مطرح شده در جلسه و همچنین تصمیمات گرفته‌ شده در جلسه هیئت مدیره در صورتجلسه هیئت مدیره.
 • پیشنهاد‌های اعضای هیئت مدیره راجع به هر یک از دستورات جلسه.
 • نظر عضو یا اعضای هیات‌مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات و نظر اکثریت مخالف بوده‌اند، به قلم و تحریر خودشان در صورتجلسه هیئت مدیره.
 • محل برگزاری جلسه هیات‌مدیره باید در صورتجلسه‌ هیئت مدیره نوشته شود. محل تشکیل جلسه هیات‌مدیره اصولا مرکز شرکت است اما اساسنامه می‌تواند اجازه دهد که تشکیل آن در محل دیگری هم باشد
 • پیشنهاد‌های اعضای هیئت مدیره برای جلسه بعدی.
 • اشاره به شماره و تاریخ دعوت‌نامه‌ای که از سوی رئیس یا نایب ‌رئیس اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره، ابلاغ گردیده است.
 • نام و سمت و دلایل توجیهی حضور بازرس قانونی یا افراد دیگری که در جلسه هیئت مدیره حضور دارند؛ اعم از آنکه بنا به دعوت قبلی یا بدون دعوت، حضور یافته‌اند، باید در صورتجلسه قید گردد.
 • مصوبات هیئت مدیره باید دارای انسجام و ارتباط موضوعی با دستور جلسه هیئت مدیره داشته و از شفافیت و صراحت، برخوردار باشد.
 • اگر مصوبه هیئت مدیره درباره صدور مجوز انجام هزینه است؛ میزان، زمان، محل، موضوع هزینه و همچنین مقام هزینه کننده باید به صراحت در صورتجلسه قید گردد.
 • اگر مصوبه هیئت مدیره درباره نقض یا اصلاح یا تکمیل مصوبات قبلی است؛ باید مصوبه‌ای که بنا بر نقض، اصلاح یا تکمیل آن بوده، آورده شود. قید تاریخ و شماره و متن مصوبه در صورتجلسه هیئت مدیره الزامی است
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
به بالای صفحه بردن